Triết lý của những huyền thoại đầu tư

1. “Hiểu được hai từ ‘giá trị’ đồng nghĩa với việc hiểu được ý nghĩa của thị trường” – Charles Dow

2. “Đôi khi, ngay cả những nhà đầu tư thông minh cũng cần có ý chí mạnh mẽ để tránh đi theo đám đông.” – Benjamin Graham
3. “Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn – Sir John Templeton
4. “Trừ khi nợ quốc gia là quá lớn, nhìn chung nó không phải là vấn đề đáng ngại” – Alexander Hamilton
5. “Mua cổ phiếu mà không hiểu biết về công ty cũng giống như đọc chữ mà không hiểu gì” – Peter Lynch
6. “Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền” –George Soros
7. “Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi” – Warren Buffett
8. “Đầu tư vào tri thức sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất” – Benjamin Franklin
9. “Điều quan trọng không phải là bạn kiếm đựơc bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó đã sinh sôi nảy nở như thế nào, và bạn giữ được số tiền kiếm được cho bao nhiêu thế hệ” – Robert Kiyosaki
10. “Trong chớp mắt thị trường có thể cướp đi mọi thứ của bạn” – Jim Cramer

 1. ‘Money is made by sitting, not trading’ – Jesse Livermore

“Tiền được kiếm ra khi chờ đợi, không phải khi giao dịch.”

 • “Throughout my financial career, I have continually witnessed examples of other people that I have known being ruined by a failure to respect risk. If you don’t take a hard look at risk, it will take you.” – Larry Hite

“Xuyên suốt sự nghiệp tài chính của tôi, tôi không ngừng là chứng nhân trong những ví dụ về việc những người khác (mà tôi biết rằng) bị phá sản bởi không dành sự tôn trọng cần thiết với rủi ro. Nếu bạn không nhìn nhận nghiêm túc về rủi ro, nó sẽ ăn bạn.”

 • “Letting losses run is the most serious mistake made by most investors.” – William O’Neil

“Để những thua lỗ kéo dài chính là lỗi lầm nghiêm trọng nhất của mọi nhà đầu tư.”

 • “Michael Marcus taught me one other thing that is absolutely critical: You have to be willing to make mistakes regularly; there is nothing wrong with it. Michael taught me about making your best judgement, being wrong, making your next best judgement, being wrong, making your third best judgement, and then doubling your money.” – Bruce Kovner

“M.Marcus đã dạy tôi một điều then chốt nữa là : bạn cần phải mong rằng bản thân sẽ mắc lỗi thường xuyên; điều ấy chẳng có gì sai trái cả. Michael đã dạy tôi về việc đưa ra những quyết định tốt nhất, sai, tiếp tục đưa ra quyết định tiếp theo, vẫn sai, tiếp tục đưa ra quyết định thứ ba, và nhân đôi số tiền của bạn.”

 • “The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance.” – Ed Seykota

“Những yếu tố của một giao dịch tốt là : cắt lỗ, cắt lỗ và cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba điều luật này, có lẽ bạn sẽ có cơ hội thành công.”

 • “When I get hurt in the market, I get the hell out. It doesn’t matter at all where the market is trading. I just get out, because I believe that once you’re hurt in the market, your decisions are going to be far less objective than they are when you’re doing well… If you stick around when the market is severely against you, sooner or later they are going to carry you out.” – Randy McKay

“Khi tôi bị thương trong thị trường, tôi biến khẩn trương. Chẳng quan trọng thị trường giao dịch đang ở đâu. Tôi biến đã, vì tôi tin rằng một khi bạn bị tổn thương trong thị trường, những quyết định của bạn sẽ kém hiệu quả đi rất nhiều so với khi bạn đang “khỏe mạnh”. Nếu bạn cứ bám dính vào thị trường khi nó đi ngược lại bạn, chẳng sớm thì muộn nó cũng nuốt bạn luôn.”

 • “Frankly, I don’t see markets; I see risks, rewards, and money.” – Larry Hite

“Nói thật nhé, tôi chả nhìn thấy thị trường đâu, tôi chỉ thấy những rủi ro, những lợi nhuận, và những khoản tiền lớn.”

 • “When I became a winner, I said, ‘I figured it out, but if I’m wrong, I’m getting the hell out, because I want to save my money and go on to the next trade.’” – Marty Schwartz

“Khi tôi trở thành người chiến thắng, tôi tự nhủ, ‘Ta đã đọc vị được nó ra rồi, nhưng mà nếu ta sai, ta sẽ biến luôn. Bởi ta muốn bảo vệ đồng tiền của mình và chờ đợi lệnh giao dịch tiếp theo.’ ”

 • “I always define my risk, and I don’t have to worry about it.” – Tony Saliba

“Tôi luôn luôn xác định rõ ràng rủi ro của mình, nên tôi chẳng bao giờ phải lo nghĩ về nó.”

 1. “The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don’t cut their losses short.” – Victor Sperandeo

“Chìa khóa để giao dịch thành công là sự kỷ luật trong cảm xúc/tâm lý. Nếu thông minh mà là chìa khóa, sẽ có nhiều hơn rất nhiều những người kiếm được tiền từ giao dịch. Tôi biết rằng nghe nó hơi giáo điều nhưng lí do quan trọng nhất khiến người ta mất tiền trong thị trường tài chính là việc họ không cắt những khoản lỗ sớm.”

 1. “I think investment psychology is by far the more important element, followed by risk control, with the least important consideration being the question of where you buy and sell.” – Tom Basso

“Tôi nghĩ tâm lý đầu tư đến giờ vẫn là yếu tố quan trọng hơn, sau đấy là việc kiểm soát rủi ro, việc đặt câu hỏi ở đâu thì mua hay bán là kém quan trọng hơn cả.”

 1. “If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them… Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in.” – Paul Tudor Jones

“Nếu tôi có những lệnh chống lại tôi, tôi biến luôn; nếu chúng đồng hành cùng tôi, tôi giữ chúng. Kiểm soát rủi ro là điều quan trọng bậc nhất trong giao dịch. Nếu bạn có một lệnh đang thua lỗ khiến bạn không cảm thấy thoải mái, giải pháp là quá đơn giản : chạy/té/biến, bởi bạn muốn quay lại lúc nào chẳng được.”

 1. “I learned early that there is nothing new in Wall Street. There can’t be because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again. I’ve never forgotten that.” – Jesse Livermore

“Tôi đã sớm học được rằng chẳng có gì mới trên phố Wall cả. Sẽ chẳng có bởi đầu cơ cũng lâu đời như những ngọn đồi. Bất kể điều gì xảy ra trong thị trường cổ phiếu hôm nay, nó đã xảy ra trước đây và nó sẽ lại xảy ra nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.”

 1. “Learn to take losses. The most important thing in making money is not letting your losses get out of hand.” – Marty Schwartz

“Hãy học cách nhận lấy những thua lỗ. Điều quan trọng nhất khi kiếm tiền là không được để những thua lỗ của bạn vượt khỏi tầm tay.”

 1. “The desire for constant action irrespective of underlying conditions is responsible for many losses in Wall Street even among the professionals, who feel that they must take home some money every day, as though they were working for regular wages.” – Jesse Livermore

“Mong muốn/khát khao/thôi thúc để luôn có hành động bất kể dưới những điều kiện (thị trường) nào chính là nguyên nhân cho rất nhiều thua lỗ ở phố Wall, ngay kể cả đối với những tay chuyên nghiệp, những gã luôn cảm thấy rằng họ cần phải mang về nhà một số tiền nào đó mỗi ngày, như thể họ đang làm việc với một mức lương cơ bản.”

 1. “The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.”

“Mục tiêu của một nhà giao dịch thành công là có những lệnh giao dịch tốt nhất, đẹp nhất. Tiền chỉ là yếu tố thứ hai.”

 1. “I have learned through the years that after a good run of profits in the markets, it’s very important to take a few days off as a reward. The natural tendency is to keep pushing until the streak ends. But experience has taught me that a rest in the middle of the streak can often extend it.”

“Tôi đã học được trong nhiều năm sau khi có những lợi nhuận lớn trong các thị trường, đấy là việc nghỉ hẳn vài ngày coi như phần thưởng là rất quan trọng. Khuynh hướng tự nhiên là cứ thế thừa thắng xông lên. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng nên nghỉ ngơi một chút trên đường thì tốt hơn.

 1. “I’ll keep reducing my trading size as long as I’m losing… My money management techniques are extremely conservative. I never risk anything approaching the total amount of money in my account, let alone my total funds.” – Randy McKay

“Tôi sẽ tiếp tục giảm khối lượng giao dịch chừng nào tôi còn đang thua lỗ. Kỹ thuật quản lý tiền bạc của tôi là đặc biệt chú trọng đến sự an toàn. Tôi không bao giờ mạo hiểm toàn bộ số tiền trong tài khoản, hãy cứ để chúng yên.”

 1. “In this business if you’re good, you’re right six times out of ten. You’re never going to be right nine times out of ten.” -Peter Lynch

“Trong ngành này nếu bạn giỏi, bạn đúng 6 lần trên 10. Bạn sẽ chẳng bao giờ đúng 9 lần trên 10 đâu.”

 • “What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower.” -William O’Neil

“Những gì có vẻ (giá) cao và rủi ro với số đông lại thường lên cao hơn và những gì có vẻ (giá) thấp và rẻ mạt lại thường xuống thấp hơn nữa.”

 • “It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” – Warren Buffett

“Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng và chỉ 5 phút để hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi thứ khác đi.”

 • “In investing, what is comfortable is rarely profitable.” – Robert Arnott

“Trong đầu tư, những gì thoải mái hiếm khi sinh lợi nhuận”

 • “I’m always thinking about losing money as opposed to making money. Don’t focus on making money, focus on protecting what you have” – Paul Tudor Jones.

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng việc mất tiền là đối trọng của việc kiếm tiền. Đừng tập trung vào kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì mà bạn có.”

 • “If you personalize losses, you can’t trade.” – Bruce Kovner

“Nếu bạn cá nhân hóa những thua lỗ, bạn chẳng thể giao dịch được đâu.”

 • “Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected.“ – George Soros

“Các thị trường luôn trong tình trạng không chắc chắn và thay đổi liên tục, và tiền được kiếm bởi việc chiết khấu những điều hiển nhiên và đặt cược vào những thứ bất ngờ.”

III – JESSE  LIVERMORE

Tôn trọng các quy tắc giao dịch của bạn

Mất tất cả những gì đang có là việc có thể dạy cho bạn nhiều bài học nhưng chỉ khi bạn đứng dậy và chiến đấu trở lại, thì khi đó bạn mới chứng minh rằng bạn thực sự học được từ những sai lầm của mình. Jesse Livermore nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quy tắc của bạn và học hỏi từ thất bại:

1 – Những gì đánh bại tôi giờ đã không còn rượt kịp trò chơi của riêng tôi. Nhưng nó vẫn đánh lừa được phố Wall, những người nghĩ rằng họ phải giao dịch mọi lúc.

2 – Mong muốn hành động liên tục là trách nhiệm cho nhiều tổn thất tiền triệu trên phố Wall bởi vì các chuyên gia luôn muốn mang về nhà một số tiền lời mỗi ngày, như thể đó là việc họ phải làm để được nhận lương tháng.

3 – Tôi thì không suy nghĩ giống những người ở phố Wall. Phần lớn thời gian tôi chỉ thích ngồi yên thôi.

4 – Việc biết những gì không nên làm cũng quan trọng ngang với việc biết những gì nên làm.

Sự tự tin

Quy tắc là quan trọng nhưng nếu bạn không có can đảm và tự tin để tuân thủ quy tắc, bạn sẽ không thể tiến xa được. Tuy nhiên, có một ranh giới mong manh giữa sự tự tin và kiêu ngạo. Là một nhà giao dịch, bạn phải tự ra quyết định giao dịch và sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn để phát triển kĩ năng cá nhân.

5 – Một người đàn ông phải tin vào bản thân và sự phán xét của mình nếu anh ta dự định kiếm sống với trò chơi này. Đó là lý do tại sao tôi không tin vào lời khuyên.

6 – Nếu không có niềm tin vào sự phán xét của chính mình, không ai có thể đi xa trong trò chơi này.

7 – Sự can đảm của một nhà đầu cơ chỉ đơn giản là sự tự tin để hành động theo quyết định của tâm trí mình.

Học và trả học phí

Bạn không thể học cách giao dịch ở trường hoặc đại học; học bằng cách thực hành là phương pháp tiếp cận nhanh nhất và hiệu quả nhất đối với lĩnh vực trading. Tuy nhiên, số lượng các trader “trả học phí” là khoảng 95%. Một số bài học quý giá nhất của Jesse Livermore cũng rất đắt tiền:

8 – Một người đàn ông có thể tha thứ những sai lầm của họ bằng cách tận dụng chúng để tạo ra lợi nhuận tiếp sau đó.

9 – Chính trò chơi đã dạy tôi chơi trò chơi. Tuy nhiên, nó không cầm tay chỉ việc mọi thứ.

10 – Nếu tôi không kiếm được tiền trong một thời gian dài, có lẽ tôi sẽ lắng nghe được lời thì thầm của thị trường nhiều hơn.

11 – Tôi đã cố gắng nghiên cứu để tìm ra chính xác điều gì rắc rối với hệ thống của tôi để đổ lỗi cho những sai lầm của mình. ​


12 – Không có việc gì giống như việc bạn mất tất cả những gì bạn có để dạy bạn những gì không nên làm. Và khi bạn biết những gì không nên làm để không bị mất tiền, bạn bắt đầu học những gì cần làm để giành chiến thắng.

13 – Một người đàn ông sẽ sẵn sàng mạo hiểm một nửa tài sản của mình trên thị trường chứng khoán hơn là việc quyết định chọn một chiếc ô tô cũ.

Lỗ và rủi ro

Những gì xảy ra trong toàn bộ cuốn sách là về việc Livermore có thể đối phó với việc thua lỗ rất tốt:

14 – Tôi đã thuyết phục được bản thân rằng, điều gì đã sai thì là tôi đã sai chứ thị trường không sai.
15 – Tôi chưa bao giờ tranh luận với băng keo cá nhân. Đau đớn vì thua lỗ không đưa bạn tới đâu cả.

16 – Một lệnh thua lỗ không bao giờ có thể làm phiền tôi. Ngủ một giấc dậy là tôi quên luôn. Nhưng sai lầm vì quên đặt dừng lỗ, là rất tổn thương tiền bạc và tâm hồn.

17 – Cổ phiếu không bao giờ quá cao để mua hoặc quá thấp để bán.

18 – Một trong những điều hữu ích nhất mà bất kỳ ai cũng có thể học là từ bỏ việc cố gắng nắm bắt 8 điều cuối hoặc điều số 1.

Thay vì hy vọng ta phải sợ hãi; thay vì sợ ta phải hy vọng. Ta phải lo sợ rằng thua lỗ của ta phát triển thành một tổn thất lớn hơn nhiều và hy vọng rằng lợi nhuận của ta có thể trở thành một lợi nhuận lớn hơn.

“Chỉ với ý tưởng, bạn không thể kiếm được tiền; chỉ khi xác định được đúng hướng thị trường bạn mới có thể kiếm được tiền”

“Điều quan trọng là bạn phải hiểu chu trình kinh tế của mỗi nghành nghề và chu trình này ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu”

“Khi các nhà đầu tư cổ phiếu hàng đầu thực hiện giao dịch lớn thì những người khác cũng sẽ giao dịch theo cách của họ” 

IV – Benjamin Graham – cha đẻ của học thuyết đầu tư giá trị

1. Đạt được những kết quả đầu tư đủ để bạn cảm thấy hài lòng dễ hơn đa phần mọi người nghĩ, nhưng nhận được những kết quả vượt trội khó hơn nhiều so với vẻ ngoài mà bạn nhìn thấy.

2. Nếu bạn đang mua những cổ phiếu thông thường, hãy chọn chúng theo cách mà bạn chọn đồ ở hiệu tạp hóa, không phải cách bạn chọn đồ ở hiệu nước hoa.

3. Những người không làm chủ nổi cảm xúc của bản thân thì sẽ không được chuẩn bị tốt để nhận về lợi nhuận từ thị trường.

4. Rắc rối lớn nhất của nhà đầu tư – và cũng là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư – là chính bản thân họ.

5. Những nguyên tắc cơ bản của đầu tư không nên thay đổi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, nhưng quá trình ứng dụng các nguyên tắc này cần phải thích ứng với những thay đổi quan trọng của môi trường đầu tư và những cơ chế của thị trường tài chính.

6. Trong thế giới cổ phiếu, sự dũng cảm là yếu tố hàng đầu sau khi bạn đã có được vốn kiến thức chắc chắn và cả những suy đoán đã được kiểm chứng.

7. Đầu tư cổ phiếu không nên được dựa trên tinh thần lạc quan mà nên dựa trên các con số toán học.

8. Thậm chí ngay cả nhà đầu tư thông minh cũng cần có ý chí đủ vững vàng để không bị lôi kéo bởi đám đông.

9. Đa phần thời gian trên sàn, các cổ phiếu sẽ biến động một cách phi lý và quá đà theo cả 2 chiều. Đó là kết quả tất yếu của khuynh hướng đầu cơ và cờ bạc đã ăn sâu vào mọi người … để rồi tạo ra những hy vọng, sợ hãi và tham lam.

10. Thật vô lý hết sức khi nghĩ rằng mọi người có thể kiếm tiền từ những dự đoán về thị trường.

11. Những người ở Phố Wall thường không học được gì và quên hết mọi thứ.

12. Một nhà đầu tư bình thường cũng có nhiều lợi thế hơn so với những định chế tài chính lớn.

13. Nhà đầu tư cá nhân nên hoạt động giống như một nhà đầu tư, chứ không một tay đầu cơ… Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể điều chỉnh mọi quyết định mua bán cũng như mức giá sẽ trả bằng những lập luận hết sức khách quan.

14. Tôi nhận thấy ngày càng rõ ràng hơn rằng lịch sử sẽ lặp lại. Bạn không thể tiến xa trên Phố Wall nếu đưa ra kết luận đơn giản, ngờ nghệch rằng giá đang ở mức không quá cao.

15. Tôi không cho là bất kỳ ai trong số chúng ta nên tin rằng có thể đảm bảo chắc chắn mình đúng sau khi đã phân tích kỹ lưỡng hoặc thực hiện những phép toán hết sức chính xác.

V – George Soros

1. “Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc buồn tẻ.”

2. “Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai.”

3. “Tôi giàu có vì tôi biết khi nào mình sai… Tôi tồn tại được nhờ nhận ra các sai lầm của mình.”

4. “Tôi là một con người trước khi trở thành doanh nhân.”

5. “Nếu phải tóm tắt các kỹ năng của mình, tôi sẽ tóm gọn trong một từ: sinh tồn (survival). Và điều hành một quỹ đầu cơ đã tạo cơ hội để tôi vận dụng tối đa kỹ năng này.”

“Tôi dựa rất nhiều vào bản năng động vật.”

7. “Bong bóng thị trường chứng khoán không tự nhiên xuất hiện. Nó có cơ sở trên thực tế, nhưng thực tế bị bóp méo do nhận thức sai lầm.”

8. “Một khi chúng ta biết rằng sự hiểu biết không hoàn hảo là một đặc tính của con người, thì không có gì phải xấu hổ khi làm sai, mà chỉ nên xấu hổ khi không thể sửa chữa những sai lầm đó.”

9. “Điều khó nhất để đánh giá là mức độ rủi ro như thế nào là an toàn.”

10. “Các thị trường liên tục ở trong tình trạng bất ổn và biến động mạnh, chúng ta kiếm lợi nhuận bằng cách chiết khấu những điều chắc chắn và đánh cược vào những điều bất ngờ.”

VI – Warren Buffett

Về đầu tư:

 1. “Quy tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2: Không bao giờ quên quy tắc số 1”.
 2. “Rủi ro xuất phát từ việc bạn không biết mình đang làm gì”.
 3. “Đừng bao giờ mua một nông trại dựa theo kỳ vọng thời tiết năm sau mà hãy mua vì nó là khoản đầu tư tốt trong 10-20 năm”.
 4. “Đừng bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà mình không hiểu”.
 5. “Phẩm chất quan trọng nhất của nhà đầu tư là khả năng kiểm soát cảm xúc, không phải trí thông minh.”
 6. “Các dự báo cho chúng ta biết nhiều điều về người đưa ra dự báo nhưng không cho chúng ta biết gì về tương lai”.
 7. “Nên mua một công ty tốt với giá bình thường hơn là mua một công ty bình thường với giá tốt”.
 8. “Đa dạng hóa là lá chắn bảo vệ trước sự ngu dốt. Đối với những người biết rõ mình đang làm gì thì đa dạng hóa hầu như không có ý nghĩa”.
 9. “Đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Cho dù nhà đầu tư có tài giỏi hay nỗ lực đến đâu đi chăng nữa thì đôi khi một số khoản đầu tư cần có thời gian. Một người không thể tạo ra một đứa bé trong vòng 1 tháng bằng cách làm cho 9 phụ nữ mang thai”.
 10. “Khoảng thời gian nắm giữ ưa thích chúng tôi là mãi mãi.”
 11. “Tôi từng thấy rất nhiều người thất bại trong đời vì rượu bia và đòn bẩy – tức là dùng tiền vay mượn. Thực sự chúng ta không cần dùng nhiều đến đòn bẩy trong thế giới này. Nếu một người thông minh, người đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà không cần dùng đòn bẩy”.
 12. “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Về làm giàu và thành công:

 1. “Người giàu đầu tư vào thời gian, người nghèo đầu tư vào tiền bạc”.
 2. “Sự khác nhau giữa người thành công và người thực sự thành công là người thực sự thành công biết nói “Không” với hầu hết mọi thứ”.
 3. “Bạn nên kết giao với những người giỏi hơn mình. Chọn những người có phẩm chất tốt hơn mình và dần dần bạn sẽ tiến bộ theo hướng đó.”
 4. “Không nhất thiết phải làm những điều phi thường mới đạt được kết quả phi thường”.
 5. “Nếu bạn thấy mình đang ở trên một con thuyền rỉ nước triền miên, tốt nhất là nên đổi sang con thuyền khác thay vì cố tìm cách vá chỗ thủng”.
 6. “Tôi đo lường thành công bằng số người yêu quý tôi”.

Về cuộc sống:

 1. “Khoản đầu tư quan trọng nhất là đầu tư vào chính mình”.
 2. “Chỉ khi nào bạn kết hợp được trí thông minh với kiểm soát cảm xúc thì mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn”.
 3. “Sự trung thực là một món quà đắt giá. Thế nên đừng mong đợi nó từ những người rẻ rúm”.
 4. “Không có đam mê thì bạn không có năng lượng. Không có năng lượng, bạn chẳng làm được gì cả”.
 5. “Cho tôi biết người hùng mà bạn thần tượng là ai và tôi sẽ cho bạn biết bạn sẽ trở thành người thế nào”.

VII – Peter Lynch –  một trong những nhà quản lý quỹ vĩ đại nhất mọi thời đại.

 1. Đừng bao giờ đầu tư vào bất cứ ý tưởng nào mà bạn không thể minh họa nổi nó bằng một cây bút chì.

2. Nếu tất cả mọi thứ khác đều công bằng, hãy đầu tư vào một công ty ít được tô vẽ nhất trong báo cáo thường niên.

3. Những quý ông yêu thích trái phiếu thường không biết mình đang bỏ lỡ những cơ hội gì.

4. Người trong cuộc chỉ có một lý do duy nhất để mua: kiếm tiền

5. Dù một công ty chỉ chuyển từ dạng kinh doanh hạng xoàng sang kha khá, bạn cũng có thể kiếm được tiền

6. Bạn không chịu đau khi những thứ bạn không sở hữu tăng giá. Mà là những thứ bạn sở hữu sẽ “giết” bạn.

7. Bạn thực sự phải là một người lắng nghe giỏi khi đầu tư chứng khoán.

8. Hãy hỏi người đàn ông bạn đang phỏng vấn về đối thủ ở bên kia đường. Không có gì đặc biệt nếu anh ta chỉ trích công ty bên kia đường đang cạnh tranh với mình, nhưng hãy chú ý nếu anh ta nói tốt về đối thủ.

9. Khi lắng nghe 1 câu chuyện, điều quan trọng nhất là thực sự thì người kể câu chuyện đó hiểu biết đến đâu.

10. Cách tốt nhất để kiếm tiền từ TTCK là bắt đầu từ một công ty nhỏ đang tăng trưởng, đã có lãi vài năm và chỉ đơn giản là sẽ tiếp tục đi lên.

11. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng 15 phút để đọc các phân tích kinh tế.

12. Chúng tôi không đưa ra những đánh giá cho nền kinh tế.

13.  Chúng ta không có bất cứ ai bên cạnh để chỉ bảo đừng mua cổ phiếu điện lạnh vì sắp có suy thoái kinh tế hay hãy mua cổ phiếu của Colgate Palmolive vì nền kinh tế sắp bùng nổ. Không ai nói với tôi về cuộc khủng hoảng năm 1980 và năm 1981 đâu.

14. Thị trường quyền chọn là một sòng bạc khổng lồ, vô dụng, và đầy những trò lừa gạt mà người chơi phải trả giá đắt.

15. Bạn sẽ giàu có hơn với những công ty có tốc độ tăng trưởng chậm mà chắc, quy mô cỡ trung và chất lượng tốt.

16. Để kiếm được lợi nhuận, bạn phải tìm thấy một thứ gì đó mà không ai biết, hay làm điều gì đó mà những người khác không làm (vì họ có một tư duy quá cứng nhắc).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »